vị trí tuyển dụng để khai thác foreman trong ecuador