trong đó hình thành mỏ quặng sắt được tìm thấy ở Ấn Độ