Làm thế nào để cài đặt một quạt hút trong phòng tắm với một sencor