Cách phục hồi sinh thái và quản lý sân khai thác cát