băng tải được sử dụng trong thương hiệu than F1r26