Yêu cầu đối với thành phần cát attapulgite đối với bauxite