Xử lý giấy phép khai thác cát xây dựng tại tỉnh Cam Túc